top of page

Algemene voorwaarden

Definities

 

 1. Pupmatch: Pupmatch gevestigd te Hoofddorp 

 2. Klant: degene met wie Pupmatch een overeenkomst is aangegaan. 

 3. Partijen: Pupmatch en Klant samen. 

 4. Consument: een klant die tevens individu is en als privé persoon handelt.  

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Pupmatch.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden indien zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

 

Aanbiedingen en offertes

 

 1. Aanbiedingen en offertes van Pupmatch zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 

 2. Een aanbod of offerte is maximaal (2) weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte is vermeld. 

 3. Als de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor extra diensten en/of nabestellingen, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

Aanvaarding 

 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Pupmatch zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten aan kan ontlenen. 

 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Pupmatch slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. 

 

Prijzen

 

 1. Alle prijzen die Pupmatch hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, reis-, verzend-, of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

 2. Alle prijzen die Pupmatch hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Pupmatch te allen tijde wijzigen. 

 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Pupmatch een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 

 4. Pupmatch is gerechtigd om tot [10/20]% van de richtprijs af te wijken. 

 5. Indien de richtprijs meer dan [10/20]% hoger uit gaat vallen, dient Pupmatch de Klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

 6. Indien de richtprijs meer dan [10/20]% hoger uit gaan vallen, heeft de Klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met [10/20]% uitkomt. 

 7. Pupmatch heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 

 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Pupmatch prijsaanpassingen meedelen aan de Klant. 

 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Pupmatch op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

 

Betalingen en betalingstermijn

 

 1. Pupmatch mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot [50/75]% van het overeengekomen bedrag van de klant verlangen.

 2. De Klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Pupmatch betalen, tenzij Partijen hier andere afspraken over hebben gemaakt of op de factuur een andere betalingstermijn vermeld staat. 

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat Pupmatch de Klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

 4. Pupmatch behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst. 

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 

 1. Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Pupmatch gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de Klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Pupmatch. 

 3.  De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 4. Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag Pupmatch zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Pupmatch op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Pupmatch, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Pupmatch te betalen. 

 

Levering

 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

 2. Levering vindt plaats bij Pupmatch, tenzij anders overeengekomen. 

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op de door de Klant aangegeven adres. 

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Pupmatch het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de Klant een te verlate levering niet aan Pupmatch kan tegenwerpen. 

 

Levertijd

 

 1. De door Pupmatch opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 2. De levertijd vangt aan nadat de door de Klant voor akkoord getekende offerte aan Pupmatch door Pupmatch schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de Klant.

 

Feitelijke levering 

 

 1. De Klant dient ervoor te zorgen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

 

Transportkosten

 

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de Klant, tenzij Partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

Verzekering

 

 1. De Klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: 

 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

 • zaken van Pupmatch die bij de Klant aanwezig zijn

 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 

 1. De Klant geeft op verzoek van Pupmatch de polis van deze verzekering ter inzage. 

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Pupmatch voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

 2. Pupmatch heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van de eventueel afgesproken voorschot door de Klant. 

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat Pupmatch tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 

 5. Indien de Klant er niet voor heeft gezorgd dat Pupmatch tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/ of extra uren voor rekening van de Klant. 

 

Garantie

 

 1. Wanneer Partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Pupmatch enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatverplichting. Pupmatch is op geen enkele manier aansprakelijk voor het resultaat en eventuele gevolgen van het resultaat. 

 

Informatieverstrekking door de Klant

 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Pupmatch.

 2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 3. Indien en voorzover de Klant dit verzoekt, retourneert Pupmatch de betreffende bescheiden. 

 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Pupmatch redelijkerwijs de verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

 

Intellectueel eigendom 

 

 1. Pupmatch behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht tekeningen- en modellenrecht etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc., tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 2. De Klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pupmatch (laten) kopiëren, aan derden tonen en/ of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 

 

Geheimhouding

 

 1. De Klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Pupmatch ontvangt geheim. 

 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Pupmatch waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Pupmatch schade kan berokkenen. 

 3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in de lid 1 en 2 genoemde informatie geheim houdt. 

 4. De in dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: 

 • die al openbaar was voor de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit een gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant

 • die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 

 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan. 

 

Boetebeding

 

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van Pupmatch een onmiddellijk opeisbare boete.

 • Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete 1.000 euro

 • Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete 5.000 euro 

 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Pupmatch waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

 

Vrijwaring

 

 1. De Klant vrijwaart Pupmatch tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Pupmatch geleverde producten en/ of diensten.

 

Klachten

 

 1. De Klant dient een door Pupmatch geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant Pupmatch zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering (voor consumenten geldt; binnen 2 maanden) op de hoogte te stellen. 

 3. De Klant geeft hierbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Pupmatch in staat is hierop adequaat te reageren.

 4. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen Partijen.

 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Pupmatch gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

 

Ingebrekestelling

 

 1. De Klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Pupmatch. 

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een ingebrekestelling Pupmatch ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid

 

 1. Als Pupmatch een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Pupmatch verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid Pupmatch 

 

 1. Pupmatch is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

 2. Indien Pupmatch aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 

 3. Pupmatch is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 

 4. Indien Pupmatch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot (het gedeelte van) het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/ of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/ of opschorting van enige verplichting. 

 

Vervaltermijn

 

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Pupmatch vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Recht op ontbinding

 

 1. De Klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Pupmatch toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Pupmatch niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Pupmatch in verzuim is. 

 3. Pupmatch heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Pupmatch kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

Overmacht 

 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Pupmatch in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan Pupmatch kan worden toegerekend in een van de wil van Pupmatch onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Pupmatch verlangd kan worden. 

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, of internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Pupmatch 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Pupmatch er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste [30/60/90] kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide Partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 5. Pupmatch is in een overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

 

Wijziging van de overeenkomst  

 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

 2. Voorafgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

 

Wijziging algemene voorwaarden

 

 1. Pupmatch is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Pupmatch zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken. 

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Overgang van rechten

 

 1. Rechten van de Klant uit een overeenkomst tussen Partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Pupmatch. 

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Pupmatch bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op iedere overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement Noord-Holland is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
 

Opgesteld op: 1 december 2021

bottom of page